АКТУЕЛНОСТ - SSOP

Go to content

Main menu

АКТУЕЛНОСТ

МЕДИЈИ

АКТУЕЛНОСТИ                                                      НАСЛОВНА / АКТУЕЛНОСТИ / ПРЕУЗМИ ВЕСТ / LIVE

Правилник о књизи чланова удружења, друштава и савеза у области спорта
09. Mart 2018


Овим дописом желимо да вас обавестимо да је ступио на снагу нови Правилник о књизи чланова удружења, друштава и савеза у области спорта („Службени гласник РС”, бр. 8/18) – у даљем тексту Правилник.

Овим Правилником као што сте већ упознати, уређује се садржај, подаци о личности, обрасци и начин вођења књиге чланова спортских удружења, друштава и савеза у области спорта.

Нови Правилник прописује у члану 4. начин вођења књиге чланова – потребне податке и то:

- за организацију, односно правно лице члана спортског удружења (чл.5. ст. 2 и ст. 10. Закона о спорту РС „Службени гласник РС”, бр. 10/16) и

- за физичко лице члана спортског удружења (чл.49. ст. 6. Закона о спорту РС „Службени гласник РС”, бр. 10/16)

Овим дописом упућујемо вас на националне гранске спортске савезе (НГС) – дакле на савезе ваше гране спорта, којима требате упутити захтев за достављањем примера књиге чланова или их једноставно скинути са њиховог сајта и прилагодити вашим потребама (при чему треба проверити да ли су усаглашени са новим правилником).

Усагласите се са одредбама књиге чланова вашег НГС и доставите нам прву страну (назив књиге чланова - Образац бр.1.) и садржај књиге чланова (друга страна - Образац бр.2.). Доставите тражене податке путем мејла и у писаној форми до 19. марта 2018. године - потписане и оверене печатом организације.

Уколико ваш НГС нема усаглашену форму Правилника - Правилник и обрасце можете преузети и попунити, односно прилагодити их својим потребама - грани спорта ваше организације имајући у виду чл. 4. ст. 2. односно ст. 3 Правилника. Правилник и обрасци налазе се на следећем линку http: //www.sportskisavezpn.org/aktuelnosti.php

Након достављања ових података скрећемо вам пажњу да сте као чланица Спортског савеза општине Параћин дужни сагласно чл. 5. ст. 3. овог Правилника да нам доставите сваку промену података који се воде у књизи чланова најкасније у року од 7. (седам) дана од дана њеног настанка.

II

Као што смо нагласили претходним дописом Спортски савез општине Параћин је одговоран према Закону о спорту за достављање података – њихову тачност у својству законског предлагача Програма које можете поднети према Општини Параћин (чл.138. ст. 5. Закона о спорту). Из ових разлога поново наглашавамо да сва документација коју достављате и подаци у њој морају бити тачни и на прописаним обрасцима који су доступни на сајту ССОП. Обавестили смо вас благовремено да сте имали обавезу уписа у матичне евиденције и надамо се да сте то учинили у законском року. Уколико нисте, своју обавезу ипак испуните, јер морате имати адекватни бр. уписа у ове евиденције као податак приликом достављања Програма. Вођење евиденција подсећамо, пре свега законска је обавеза а онда и наша заједничка законска обавеза у делу тачности података. Искористићемо прилику да вас упозоримо да извршите односно чак и ''довршите'' пријаве промене података у АПР (Агенцији за привредне регистре РС) јер смо увидом у ваше податке утврдили неправилности.

Закон о спорту XI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ : ''Уколико се достави програм који садржи нетачне податке о носиоцу и учесницима програма (чл.118, чл.136. ст.1. и чл. 138. ст.1) казниће се за прекршај новчаном казном од 500.000,00 – 2.000.000,00 рсд. спортска организација или друго правно лице.''

- уколико је за заступника изабрано лице супротно чл. 33. став 2. Закона - казна од 500.000,00 до 2.000.000,00 рсд;

- уколико управа није изабрана сагласно чл. 56. ст. 1. и 2. Закона) - казна од 500.000,00 до 2.000.000,00 рсд;

- обавеза сазивања редовних скупштина најмање једанпут годишње (чл.55. ст 2. Закона) - казна од 500.000,00 до 2.000.000,00 рсд;

Новчаном казном од 100.000,00 – 1.000.000,00 рсд казниће се за прекршај спортска организација или друго правно лице уколико

- не сазове и не одржи скупштину у складу са одредбама чл. 55. ст.5. Закона;

- не поднесе пријаву за упис у националну евиденцију или достави нетачне податке (чл.168. ст.4. И ст.5)

III

Поводом обавештења које Вам је упућено мејлом а односи се на обавезу регистрације у Централни регистар фактура (ЦРФ), поједине спортске организације нису у потпуности разумеле да ли имају обавезу регистрације у ЦРФ и накнадно су се интересовале и тражиле образложење. Још једном Вас обавештавамо о следећем:

1. У Управи за трезор свим спортским удружењима одређен је тип корисника - 8. и као такав не налази се на списку Корисника јавних средстава - што подразумева да се у Централном регистру фактура не појављује као дужник.

То значи да настављате да послујете као и до сада, нисте у обавези да извршите регистрацију спортског удружења у ЦРФ, повериоци (добављачи од којих добијате фактуре) такође нису у обавези да се региструју у ЦРФ, као ни да изврше регистрацију фактура које Вам издају да бисте исте могли да измирите. Међутим, уколико Ви као поверилац издајте фактуру неком кориснику јавних средства КЈС (тип 0,1,2,4 и 6), онда сте у обавези да извршите регистрацију спортског удружења у ЦРФ, затим да сваку фактуру региструјете пре него што је испоставите дужнику - кориснику јавних средстава, како би он исту могао да измири.

 

ПРИМЕР:

Спортско удружење неком кориснику јавних средства (типу корисника 0,1,2,4 и 6 - нпр. Завичани музеј Параћин, Месна заједница Глождак Параћин, Дом здравља Крушевац, Републички фонд ПИО Ниш и др. корисници јавних средстава) организује такмичење за њихове раднике, или им за исте потребе уступа одређене спортске раквизите или пружа неку другу врсту услуге.

У том случају спортско удружење се јавља као поверилац (добављач) а дужник је корисник јавних средстава и тада је потребно да извршите регистрацију спортског удружења у ЦРФ, да фактуру региструјете, а тек онда је доставите кориснику јавних средстава како би исти могао да је измири.

 

Списак свих корисника јавних средстава можете проверити на сајту Управе за трезор - Регистар КЈС - КЈС архива - КЈС Корисници јавних средстава https://crf.trezor.gov.rs/

 

Спортски поздрав!

 

ЗА СПОРТСКИ САВЕЗ

ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

П р е д с е д и к,

Марко Јовановић,с.р.

 

Документа:

- Правилник

- Образац бр.1

- Образац бр.2

- Образац бр.3

- Образац бр.4

 
Back to content | Back to main menu