АКТУЕЛНОСТ - SSOP

Go to content

Main menu

АКТУЕЛНОСТ

МЕДИЈИ

АКТУЕЛНОСТИ                                                      НАСЛОВНА / АКТУЕЛНОСТИ / ПРЕУЗМИ ВЕСТ / LIVE

Допис спортским организацијама
26. Januar 2017


Желимо да Вам још једном скренемо пажњу на одређене рокове који произилазе из одредби Закона
 о спорту РС (Службени гласник РС'' бр.10. од 8. фебруара 2016. год.). 
Члан 181. закона: Постојеће организације у области спорта дужне су да ускладе своју организацију,
 рад и опште акте са одредбама овог закона у року од годину дана од дана ступања на снагу овог за
кона (до 16. фебруара 2017. год.)
 
Постојеће организације у области спорта које треба да ускладе своју организацију, рад и опште акте 
са одредбама овог закона, дужне су да ускладе своје опште акте и Агенцији поднесу пријаву и 
документацију за упис промене података и докумената, у року из става 1. овог члана, без плаћања 
накнаде. 
 
Постојеће организације у области спорта које поднесу Агенцији пријаву и документацију за упис 
промене података и докумената по протеку рока из става 1. овог члана, платиће накнаду у складу са
 Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне 
регистре (Службени гласник РС, бр. 119/13 и 138/14). 
 
Потребно је да што хитније у том смислу извршите усклађивање својих статута са статутима 
надлежних националних гранских савеза у којима остварујете чланство.
 
 Ваши статути морају бити усаглашени са њиховим статутима па је процедура таква да од вашег 
надлежног националног гранског савеза затражите модел статута, прилагодите га Вашим потребама
 и што хитније сазовете скупштину на којој ћете статут усвојити а затим документацију послати АПР 
(Агенцији за привредне регистре РС) http://www.apr.gov.rs/
 
С поштовањем,
ЗА СПОРТСКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Ген. С е к р е т а р,
Валентина Приморац

 
Back to content | Back to main menu